Hieronder kunt u, in een officiele verklaring, vinden hoe er met uw privacygevoelige gegevens wordt omgegaan binnen mijn praktijk. Uiteraard staat zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid daarbij voorop. Mocht u hier vragen over hebben, hoor ik dat graag.

Privacyverklaring

Renate van der Ree, gevestigd te Zutphen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56796293, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Renate van der Ree met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

 1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Renate van der Ree persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) patiënten;
 2. bezoekers aan de praktijk van Renate van der Ree
 3. alle overige personen die met Renate van der Ree contact opnemen of van wie Renate van der Ree persoonsgegevens verwerkt.
 1. Verwerking van persoonsgegevens

Renate van der Ree verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3. eventuele video/geluidsopnames tijdens sessies, toepassingen voor e-health.

 

 1. Doeleinden verwerking

Renate van der Ree verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;


 

 1. Rechtsgrond

Renate van der Ree verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

 

 1. Verwerkers

Renate van der Ree kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Renate van der Ree persoonsgegevens verwerken. Voor de praktijk van Renate van der Ree betreft dat de software waarbinnen dossiers opgeslagen worden. Renate van der Ree sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

 

 1. Persoonsgegevens delen met derden

Renate van der Ree deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Renate van der Ree deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

 

 1. Doorgifte buiten de EER

Renate van der Ree geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Renate van der Ree ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

 1. Bewaren van gegevens

Renate van der Ree bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Renate van der Ree hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens:        5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
 4. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
 5. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

 

 1. Wijzigingen privacystatement

Renate van der Ree kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Renate van der Ree gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

 1. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Renate van der Ree te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Renate van der Ree door een e-mailbericht te sturen naar post@renatevanderree.nl

 

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Renate van der Ree persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Renate van der Ree door een e-mailbericht te sturen post@renatevanderree.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.